06-23795120 paul@zzpwebsupport.nl

Privacy verklaring

ZZP Websupport, onderdeel van ZZPaul Websupport gevestigd aan Wim Richtstraat 5, 5221 JB Engelen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

P.W.J. Janssen is de Functionaris Gegevensbescherming van ZZP Websupport, te bereiken via info@zzpwebsupport.nl en op 06-23795120

Deze verklaring is van toepassing op alle door ZZP Websupport geleverde producten en diensten.

Persoonsgegevens die ik verwerk
ZZP Websupport (verder te noemen ik/mij) verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij hebt verstrekt. Gegevens die ik van je nodig heb of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door mij worden verwerkt, zijn:

-Voorletters/voornaam, en achternaam
-Bedrijfsnaam
-Adresgegevens (straatnaam + huisnummer + postcode)
-Telefoonnummer (mobiel of vast)
-E-mailadres
-Bankgegevens

Ik verwerk geen ‘bijzondere persoonsgegevens’
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@zzpwebsupport.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

Waarom ik gegevens nodig heb?
Wanneer je een overeenkomst hebt met mij, dan wil ik je optimaal van dienst kunnen zijn.

Ik gebruik je gegevens om:
-Contact opnemen, telefonisch of via e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
-Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
-Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
-Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit ZZP Websupport.
Hostnet heeft toegang tot je gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hostnet is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Lees hier hun privacyverklaring.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens ben ik gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en ik hou de ontwikkelingen daarin bij. Daarom kan de tekst in dit privacy statement wijzigen om deze actueel te houden, zoals is vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang bewaar ik je gegevens?
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden.
Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (bijvoorbeerd Hostnet), sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

In kaart brengen websitebezoek.
Mijn website gebruikt cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen.
Ook gebruikt mijn website tracking-cookies van Google Analytics, om te leren en verbeteren hoe bezoekers door mijn website navigeren. Hiervoor heb ik een verwerkersovereenkomst met Google gesloten waarin is vastgelegd dat jouw IP adres geanonimiseerd wordt, waardoor het niet te herleiden is naar jou persoonlijk. Verder is vastgelegd dat ik geen persoonlijke gegevens deel met Google en maak ik ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat – lees hier hoe. Daarnaast kun je ook alle informatie verwijderen die eerder werd opgeslagen, via de instellingen van je browser.

Beveiliging.
Ik hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Om deze te beveiligen en beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen.
In het geval ik gebruik maakt van de diensten van derden, zal ik in het kader van de bescherming van persoonsgegevens met hen afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.
Mocht jij de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zzpwebsupport.nl

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt altijd de mogelijkheid om al jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar info@zzpwebsupport.nl.
Ter identificatie en voorkomen van fraude, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is tevens ter bescherming van je privacy. Ik reageer uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
Daarnaast heb je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Vragen.
Heb je vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit Privacy Statement, dan kun je contact met mij opnemen, via info@zzpwebsupport.nl

Dit privacy statement is geactualiseerd op 23-11-2020